Farabols Byalag

Byalaget i Farabol jobbar för att tillvarata bybornas intresse för byn och god grannsämja. Den gamla skolbyggnaden är vår samlingslokal. Vi i byalaget anordnar i samarbete med olika föreningar och intressegrupper föreläsningar, teaterföreställningar, utställningar, kurser, andakter, auktioner, grillfester och temakväller. Lokalen kan även hyras för privata arrangemang.

 
För mer information kontakta:
Kennert Stred mejl
Gunda Jeppsson mejl
Ulla Saar mejl
Lars-Göran Ivarsson, mejl